وارد شدن به کروم بوک

How to log into a Chromebook:Chromebook Keyboard Tutorial:  

کلید های کاربردی کروم بوک